Projectmanagement en Risicomanagement

De kiem van een succesvol project wordt gelegd door een scherp gedefinieerde projectopgave, door de juiste kennis en ervaring bij de architect en adviseurs en door het duidelijk formuleren en afbakenen van hun taken. Hiervoor zijn een helder programma van eisen, een doordacht plan van aanpak en duidelijke opdrachten noodzakelijk. Een toereikend budget en een reële projectplanning maken de projectkaders compleet. Een ervaren projectmanager kan de opdrachtgever ondersteunen door het opstellen van deze documenten. Daarmee zijn de eerste risico's reeds geminimaliseerd.

In het plan van aanpak staat ondermeer aangegeven hoe de risicoanalyse wordt opgezet en geïmplementeerd in de projectorganisatie. Aan de hand van de verschillende invalshoeken kan gekozen worden voor een opzet waarbij de analyse in groepsverband wordt verricht of voor een meer gesloten analyse waarbij elke partij afzonderlijk wordt benaderd. Moet er sprake zijn van een algemeen belang binnen de organisatie of moeten individuele onvolkomenheden aan het licht worden gebracht?

De projectmanager stuurt het projectteam aan op basis van de vastgelegde projectkaders. De projectmanager coördineert de risico-inventarisatie, draagt zorg voor een juiste en eenduidige formulering van de risico's en zorgt dat de projectorganisatie de gemaakte afspraken uitvoert. Daarnaast organiseert en coördineert de projectmanager het proces en legt hij namens de projectorganisatie verantwoording af aan de opdrachtgever. Bij omvangrijke, complexe projecten is het raadzaam om naast de projectmanager een risicomanager aan te stellen. Meestal is er dan ook een projectplanner en een bouwkostenmanager.