Risicobeheersing

Risicobeheersing kent de volgende onderdelen:

Risico-inventarisatie

De risico-inventarisatie is een overzicht van mogelijke risico's die door de leden van de projectorganisatie vanuit verschillende invalshoeken zijn geïnventariseerd door middel van brainstormsessies. Het is van belang om te kijken naar het ontwerp en het bouwproces; een constructeur constateert bijvoorbeeld andere risico's dan een installateur.

Risicoanalyse

In de risicoanalyse worden de oorzaak en het gevolg vastgelegd en op waarde geschat met een schaalverdeling.

In de praktijk blijkt het lastig om in de beginfase van het ontwerpproces risico's op waarde te schatten. Toch is het verstandig om in deze fase een algemene inventarisatie op te stellen, desnoods zonder concrete waardering. Hierdoor wordt een algemeen bewustzijn gecreëerd. Naarmate het ontwerpproces vordert, kunnen de risico's 'concreter' worden gemaakt.

Beheersmaatregelenoverzicht

Om het proces beheersbaar te houden worden in beginsel alleen voor de grootste risico's beheersmaatregelen toegevoegd in het overzicht. In het beheersmaatregelenoverzicht worden acties vastgelegd en wordt het soort maatregel vastgesteld; wordt op de oorzaak gestuurd (preventief), wordt het gevolg van het risico verkleind (repressief), wordt er geen actie ondernomen, het risico wordt geaccepteerd (acceptatie) of wordt de kans van optreden verkleind (manipulatief). Aan de hand van de mogelijke oorzaken van het risico wordt een 'eigenaar' van het risico aangewezen die de voorgestelde beheersmaatregelen uitvoert.

Evaluatieverslag

Aan het einde van een analysecyclus wordt in een evaluatieverslag het effect van de genomen beheersmaatregelen geëvalueerd. Naar aanleiding van dit verslag wordt de lijst met grootste risico's opnieuw op waarde geschat en worden risico's uit de lijst verwijderd of toegevoegd.