Risicomanagement multidisciplair uitvoeren

In projectorganisaties wordt vaak door de afzonderlijke ontwerp- en bouwdisciplines kennis ingebracht om het beoogde projectresultaat te kunnen bereiken. Opmerkelijk is dat elke discipline alleen kijkt naar het projectdeel waar zij voor verantwoordelijk is en daarbij geen rekening houdt met mogelijke consequenties voor andere disciplines. Door middel van een risico-inventarisatie worden ideeën en plannen op elkaar afgestemd. Dat kan alleen tijdens integrale, multidisciplinaire ontwerpbesprekingen. Het doel hiervan is dat er gezamenlijk wordt nagedacht en gecommuniceerd over mogelijke oplossingen.

De risicoanalyse is een middel voor betrokken partijen om te komen tot een haalbaar project dat kan worden uitgevoerd binnen reële projectkaders. Door middel van het actief betrekken van alle disciplines en het tussentijds evalueren en bijwerken van de risicoanalyse, kan bijtijds gecorrigeerd worden en wordt het project op een juiste manier binnen de gestelde kaders uitgevoerd.