Waaraan moet de analyse voldoen?

Specifiek

Een risicoanalyse moet specifiek zijn. Vooraf wordt bepaald met welk doel de analyse wordt opgesteld en op welke projectfase(n) zij betrekking heeft. Dan wordt duidelijk vanuit welke invalshoeken risico's geïnventariseerd worden. Met een goede afbakening van de reikwijdte van de analyse wordt duidelijk wat wel en wat niet wordt meegenomen in de analyse.

Meetbaar

Wanneer de risico's en oorzaken gedefinieerd zijn, moeten de gevolgen tezamen met de beheersmaatregelen meetbaar worden vastgelegd. Er kan niet worden volstaan met definities als:

'bouwvertraging'
'hogere kosten'
'geen vergunning'.

Dergelijke omschrijvingen zijn niet meetbaar. Betere definitie zijn:

'bouwvertraging van ten minste twee weken ten gevolge van ...'

'twee extra dagen inzet van materieel ten gevolge van ...'

Door het meetbaar vastleggen van de informatie genoemd in de risicoanalyse is het gemakkelijker om de risico's op waarde te schatten en te beoordelen.

In de beginfase van een project is het moeilijk om informatie meetbaar vast te leggen. Getracht moet worden om de informatie dan zo veel als mogelijk meetbaar te maken. Een definitie als: 'ondergrondse obstakels' zou dan bijvoorbeeld als 'mogelijke aanwezigheid oude houten funderingspalen' gedefinieerd moeten worden. De omschrijving van het risico is dan nog steeds vrij algemeen, maar het is wel duidelijk om wat voor obstakels het gaat.

Verantwoordelijkheden

Beheersmaatregelen moeten op een acceptabele manier aan partijen worden toegewezen. Dit houdt in dat de partij die het risico en de bijbehorende beheersmaatregel toebedeeld krijgt in staat moet zijn om het risico te dragen en de beheersmaatregel uit te voeren. Het is bijvoorbeeld niet gebruikelijk dat een constructeur verantwoordelijk is voor installatietechnische risico's, of dat een aannemer verantwoordelijk is voor de ontwerpfouten van een architect.

Realistisch

De beheersmaatregelen gedefinieerd in de risicoanalyse moeten realistisch zijn. Dit houdt in dat de geformuleerde maatregelen haalbaar en uitvoerbaar moeten zijn. Een risico is bijvoorbeeld: 'plaatselijk onvoldoende draagkracht van grond'. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn: 'onvolledig onderzoek verricht door constructeur'. Het gevolg zou dan kunnen zijn dat een aantal heipalen te kort is. Een preventieve beheersmaatregel zou kunnen zijn om het sonderingsraster te verkleinen en historisch onderzoek te doen. Een repressieve beheersmaatregel is om oplangers op voorraad te hebben. Een manipulatieve beheersmaatregel zou kunnen zijn om palen met overlengte te bestellen.

Het is echter in financiële en praktische zin niet reëel om de repressieve en manipulatieve beheersmaatregelen uit te voeren. De kosten van die beheersmaatregelen wegen niet op tegen het risico. De preventieve beheersmaatregel is daarentegen snel en relatief goedkoop uit te voeren en derhalve een realistische.

Tijdsgebonden

Omdat het maken van een risicoanalyse een continu proces is, is het raadzaam om tijdens het opstellen van de analyse tussentijdse evaluatiebesprekingen vast te leggen. Tijdens deze besprekingen kan het effect van de genomen beheersmaatregelen worden besproken en kan er tussentijds worden bijgestuurd alvorens de gehele risicoanalyse up-to-date wordt gebracht en de cyclus weer opnieuw begint.