Wat zijn risico's

Risico's zijn projectinterne en -externe factoren die het projectresultaat en/of de projectkaders tijd en kosten beïnvloeden. Risico's zijn onder te verdelen in verschillende categorieën zoals technische risico's, organisatorische risico's, politieke en maatschappelijke risico's, financiële en juridische risico's en planologische en locatiegebonden risico's.

Enkele voorbeelden uit willekeurige categorieën zijn:

  • bodemgesteldheid, verontreinigingen en ondergrondse obstakels
  • tegenvallende aanbestedingen
  • geen of tegenstrijdige gegevens
  • werkzaamheden aan de openbare weg
  • onvoldoende politiek of maatschappelijk draagvlak
  • verschillende vergunningverlenende instanties
  • tegenwerking door omwonenden of actiegroepen
  • beschikbaarheid en levertijd bouwproducten

De aard van deze voorbeeldrisico's is zeer divers om duidelijk te maken dat de verschillende risico's in een traditioneel bouwproject het beste beheerst kunnen worden door de verschillende betrokken partijen. Bij nieuwere contractvormen zoals DBFMO en varianten daarvan worden alle risico's grotendeels of volledig bij de contractpartij gelegd. Die partij calculeert dan alle mogelijke risico's in, berekent deze door aan de opdrachtgever en tracht vervolgens de kans van optreden te minimaliseren. Dat is winst voor de contractpartij.